Tylney Hall Hotel & GardensAshridge HouseThe GrandAviator a Hotel by TAGAshdown Park Hotel